Recidive na tbs, ISD en overige forensische zorg

Disclaimer & leeswijzer onderzoek

Bij het bezoek van deze website met artikelen over onderzoeken en de uitkomsten hiervan verwacht je betrouwbare en actuele informatie. Ik besteed dan ook de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de artikelen op het Kennisblog Zorg. Het doel van het Kennisblog is in de eerste plaats informeren waarbij ik als auteur vooral NIET de lezer van mijn eigen standpunt probeer te overtuigen.

Maar er kunnen altijd onjuistheden en onvolledigheden op staan.
Houd daarom - bij het interpreteren van onderzoeksresultaten - altijd rekening met de volgende aandachtspunten:

- Onderzoeken hebben vrijwel altijd wel een of meerdere beperkingen (bv. in de onderzoeksopzet, onderzoeksmethode, bias e.d.). Vaak staan deze vermeld in het discussiestuk van het desbetreffende artikel.
- Onderzoekers kunnen een conflict of interest hebben zoals bijvoorbeeld sponsoring door farmaceutische bedrijven. Ook dit staat vaak vermeld in het desbetreffende onderzoeksartikel.
- Ga nooit alleen maar af op een abstract van een onderzoeksartikel (of op een artikel wat ik heb geschreven voor het Kennisblog), maar controleer de informatie ook zelf altijd nog op kwaliteit en betrouwbaarheid in de originele bron.

Je kunt onderzoek en artikelen tot op zekere hoogte beoordelen met hulpmiddelen, bijvoorbeeld met de beoordelingscriteria voor relevantie en betrouwbaarheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

In een nieuw rapport worden – in tegenstelling tot eerdere onderzoeken – de strafrechtelijke recidivecijfers na uitstroom uit de gehele forensische zorg (FZ) gepresenteerd. Het percentage personen dat binnen twee jaar na uitstroom in 2014 recidiveerde is verhoudingsgewijs ‘laag’ voor wat betreft de tbs met dwangverpleging, te weten 4% in zeer ernstige delicten en 19% in totaal. Voor de FZ in het kader van bijzondere voorwaarden is het recidivecijfer 35%. Er is echter sprake van een toename van de recidive bij uitstroom uit de ISD-maatregel (75%). Daarnaast is het recidivecijfer na FZ in het kader van een vrijheidsstraf hoog (55%).
herhalingscriminaliteit

Foto: Canon Sociaal Werk

De recidivecijfers na ISD en FZ in het kader van een vrijheidsstraf stemmen Sander Dekker, Minister voor Rechtsbescherming, niet tevreden. Ze zijn hoog in vergelijking met de andere recidivecijfers.
Dekker acht het van groot belang te weten wat de oorzaken zijn van met name de hoge recidivecijfers en hoe dit verder kan worden teruggedrongen. Vervolgonderzoek is daarom nodig. Dekker: “De doorontwikkeling van de recidivemonitor is daar een belangrijke eerste stap in en om meer zicht te krijgen op de effectiviteit van de ISD voert het WODC momenteel een effectmeting uit. De resultaten hiervan worden rond de zomer 2019 verwacht.”

Tevens zijn er met de sector in de meerjarenovereenkomst FZ 2018/2021 goede afspraken gemaakt die de kwaliteit en veiligheid in de forensische zorg op peil moeten brengen.

Lees het rapport