Nieuw toetsingskader medicatieveiligheid verpleegzorg

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) werkt vanaf nu met een nieuw toetsingskader medicatieveiligheid voor de verpleegzorg. Betrokkenheid van cliënten, deskundigheid van medewerker en verantwoordelijkheidsverdeling zijn de belangrijke thema’s.

Veilige principes

Een zorgaanbieder die goede zorg biedt, heeft een passend en adequaat medicatieveiligheidbeleid. Dit beleid beschrijft de verantwoordelijkheid en de samenwerking tussen de cliënt en alle betrokken zorgverleners. Het is hierbij belangrijk dat activiteiten en verantwoordelijkheden op elkaar aansluiten. Dit staat beschreven in de Veilige Principes, waar het nieuwe toetsingskader veel naar verwijst.

Transparantie inspectie

Het nieuwe toetsingskader gaat uit van een aantal specifieke thema’s, gebaseerd op de volgens de IGJ belangrijkste risico’s bij medicatieveiligheid. Per norm zijn toetsingscriteria benoemd, waar de inspectie naar kijkt. Met het openbaar maken van dit kader wil de IGJ transparant zijn over de criteria die bij het toezicht worden gehanteerd.

Thema’s van toetsing

De thema’s met bijbehorende toetsingscriteria zijn:

  • Betrokkenheid van de cliënt(vertegenwoordiger), met als criteria onder andere: krijgt de cliënt naar eigen kunnen een verantwoordelijkheid? Weet de cliënt welke afspraken zijn gemaakt over medicatiebeheer?
  • Deskundigheid van medewerkers, bijvoorbeeld: zijn zorgmedewerkers bekwaam en bevoegd? Zijn zij op de hoogte van medicatiebeleid van de organisatie, van regelgeving en veldnormen?
  • Veilig voorschrijven, bijvoorbeeld: wordt er gewerkt met een elektronisch voorschrijfsysteem?
  • Sturen op kwaliteit en veiligheid, bijvoorbeeld: zijn er afspraken in de organisatie over het medicatieproces? Kunnen zorgverleners het medicatieproces op een verantwoorde wijze uitvoeren? Is inzichtelijk hoe vaak een medicatiebeoordeling wordt gedaan? (Hoe) wordt geleerd van (bijna)incidenten en (bijna)fouten?
  • Medicatieoverdracht, bijvoorbeeld: zijn er duidelijke afspraken tussen apotheker, arts, zorgorganisatie en zorgverlener over overdracht van medicatiegegevens in de keten?

Download het nieuwe toetsingskader Medicatieveiligheid in de verpleeghuiszorg (pdf, okt 2018)

Recommended For You

About the Author: GZP Redactie

1
Hoi! Ik help je graag. Je kunt met mij whatsappen via deze knop. Let op: medische informatie wordt niet gegeven. Misbruik van dit mobiele nummer wordt bestraft met een blokkade.

Met vriendelijke groet,
Sander Brouwer
GGZ Verpleegkundig Specialist
Redactie Gezondheidszorgportaal.nl
Powered by